Contact verhuur: sportparkdoesburg@gmail.com | 06-22169533 | Oranjesingel 22-24, Doesburg

Sportfaciliteiten

Sportpark Doesburg heeft uitstekende sportfaciliteiten. Deze bestaan met name uit een (verlicht) kunstgrasveld, een (eveneens verlicht) natuurgrasveld, een miniveldje en een beweegtuin. De faciliteiten van het sportpark hebben enkele vaste huurders. De belangrijkste daarvan is voetbalvereniging Sportclub Doesburg, die vooral op doordeweekse avonden en in de weekenden op het sportpark actief is.

Sportpark Doesburg wil zijn faciliteiten rondom en naast de activiteiten van de vaste huurders graag zoveel mogelijk ook door anderen laten gebruiken. Verenigingen, bedrijven of organisaties die het sportpark willen gebruiken voor het spelen van wedstrijden of andere sport- of spelactiviteiten zijn dus van harte welkom. Het sportpark is onder meer geschikt voor wedstrijden, trainingskampen, open toernooien en sport- en speldagen.

Faciliteiten voor voetbal

Faciliteiten voor voetbal

Ver­te­gen­woor­di­gen­de elf­tal­len, pro­fes­si­o­ne­le clubs en ama­teur­clubs kun­nen bij Sport­park Does­burg goed te­recht voor het spe­len van voet­bal­wed­strij­den op lo­ca­tie. Het ver­lich­te kunst­gras­veld kan zo­wel over­dag als in de avon­den en ge­du­ren­de het he­le jaar voor het spe­len van wed­strij­den wor­den ge­bruikt. Sport­park Does­burg heeft de be­schik­king over ver­schil­len­de kleed­ka­mers, twee scheids­rech­ters­ka­mers, een goed ge­ou­til­leer­de me­di­sche ruim­te, een ruim­te voor het wed­strijd­se­cre­ta­ri­aat en voor ie­der­een toe­gan­ke­lij­ke toi­let­voor­zie­nin­gen, zo­dat ook al­le za­ken om wed­strij­den heen fijn kun­nen wor­den ge­re­geld. Van­we­ge de goe­de fa­ci­li­tei­ten en de na­tuur­rij­ke om­ge­ving van Does­burg is het sport­park ook uit­ste­kend te ge­brui­ken voor trai­nings­kam­pen van voetbalclubs.

Sociaal sporten en spelen

Sociaal sporten en spelen

Met zijn voor­zie­nin­gen voor sport en spel wil Sport­park Does­burg een se­ri­eu­ze bij­dra­ge le­ve­ren aan het ple­zier en wel­zijn van zo­veel mo­ge­lijk men­sen in Does­burg en om­ge­ving. Om die re­den kan op het sport­park bij­voor­beeld ook bowls wor­den ge­speeld. Bowls is een leuk, uit En­ge­land over­ge­waaid spel, waar­bij het de be­doe­ling is om via het rol­len van af­ge­plat­te bal­len zo dicht mo­ge­lijk bij een klei­ne doel­bal te ko­men. In sa­men­wer­king met an­de­re par­tij­en wor­den bij Sport­park Does­burg ook beweegprogramma’s op maat voor groe­pen kin­de­ren of vol­was­se­nen ge­or­ga­ni­seerd. Sport­park Does­burg wil het aan­bod van de­ze programma’s in de toe­komst uit­brei­den en komt graag in con­tact met scho­len en wel­zijns­or­ga­ni­sa­ties die van beweegprogramma’s ge­bruik wil­len maken. 

Sportdagen en toernooien

Sportdagen en toernooien

Sport­park Does­burg is bij­zon­der ge­schikt voor (open) toer­nooi­en, sport­da­gen en an­de­re eve­ne­men­ten met een sport- of spel­ele­ment. In de eer­ste plaats biedt het sport­park de ge­le­gen­heid om meer­de­re sport- en spel­ac­ti­vi­tei­ten naast el­kaar te la­ten plaats­vin­den. Ver­schil­len­de com­bi­na­ties van bal­spor­ten, an­de­re spor­ten en spel­le­tjes zijn denk­baar. In de twee­de plaats geldt dat het sport­park wel­is­waar ruim is op­ge­zet, maar toch met een blik ge­heel kan wor­den over­zien. De gro­te sport­vel­den, het mi­ni­veld­je en de be­weeg­tuin lig­gen al­le­maal ge­zel­lig dicht bij el­kaar en kun­nen goed wor­den be­diend met de uit­ste­ken­de ge­luids­in­stal­la­tie van het sport­park. In de der­de plaats heeft het sport­park naast al­le sport­ge­rich­te voor­zie­nin­gen ook een mooie, gro­te kan­ti­neruim­te met veel zit­ge­le­gen­heid en een prach­tig zicht naar bui­ten, waar­door een fij­ne sfeer voor ie­der eve­ne­ment ge­waar­borgd is. 

Gymnastiek in de open lucht

Gymnastiek in de open lucht

De doel­stel­ling van Sport­park Does­burg is aan jong en oud een pret­ti­ge om­ge­ving voor sport, be­we­ging en ont­span­ning te bie­den. Met het oog op de­ze doel­stel­ling is op het sport­park on­der meer een zo­ge­he­ten be­weeg­tuin aan­ge­legd. De­ze be­weeg­tuin heeft een uit­ge­breid aan­bod aan toe­stel­len waar­mee op (1) ba­lans, (2) kracht, (3) flexi­bi­li­teit en (4) uit­hou­dings­ver­mo­gen kan wor­den ge­traind. De be­weeg­tuin ligt rus­tig on­der de bo­men en is voor­zien van over­dek­te bank­jes voor een kor­te pau­ze of een ge­zel­lig praat­je. De ge­dach­te ach­ter de be­weeg­tuin is dat de com­bi­na­tie van fris­se bui­ten­lucht en mo­ge­lijk­he­den voor gym­nas­tiek iets kan toe­voe­gen aan de bin­nen­sport in ge­wo­ne sport­scho­len. Fit­ness­groe­pen, hard­loop­groe­pen, fy­si­o­the­ra­peu­ten en an­de­ren die de be­weeg­tuin voor kor­te­re of lan­ge­re ses­sies wil­len ge­brui­ken, wor­den van har­te uit­ge­no­digd con­tact op te nemen. 

Faciliteiten voor voetbal

Faciliteiten voor voetbal

Ver­te­gen­woor­di­gen­de elf­tal­len, pro­fes­si­o­ne­le clubs en ama­teur­clubs kun­nen bij Sport­park Does­burg goed te­recht voor het spe­len van voet­bal­wed­strij­den op lo­ca­tie. Het ver­lich­te kunst­gras­veld kan zo­wel over­dag als in de avon­den en ge­du­ren­de het he­le jaar voor het spe­len van wed­strij­den wor­den ge­bruikt. Sport­park Does­burg heeft de be­schik­king over ver­schil­len­de kleed­ka­mers, twee scheids­rech­ters­ka­mers, een goed ge­ou­til­leer­de me­di­sche ruim­te, een ruim­te voor het wed­strijd­se­cre­ta­ri­aat en voor ie­der­een toe­gan­ke­lij­ke toi­let­voor­zie­nin­gen, zo­dat ook al­le za­ken om wed­strij­den heen fijn kun­nen wor­den ge­re­geld. Van­we­ge de goe­de fa­ci­li­tei­ten en de na­tuur­rij­ke om­ge­ving van Does­burg is het sport­park ook uit­ste­kend te ge­brui­ken voor trai­nings­kam­pen van voetbalclubs.

Sociaal sporten en spelen

Sociaal sporten en spelen

Met zijn voor­zie­nin­gen voor sport en spel wil Sport­park Does­burg een se­ri­eu­ze bij­dra­ge le­ve­ren aan het ple­zier en wel­zijn van zo­veel mo­ge­lijk men­sen in Does­burg en om­ge­ving. Om die re­den kan op het sport­park bij­voor­beeld ook bowls wor­den ge­speeld. Bowls is een leuk, uit En­ge­land over­ge­waaid spel, waar­bij het de be­doe­ling is om via het rol­len van af­ge­plat­te bal­len zo dicht mo­ge­lijk bij een klei­ne doel­bal te ko­men. In sa­men­wer­king met an­de­re par­tij­en wor­den bij Sport­park Does­burg ook beweegprogramma’s op maat voor groe­pen kin­de­ren of vol­was­se­nen ge­or­ga­ni­seerd. Sport­park Does­burg wil het aan­bod van de­ze programma’s in de toe­komst uit­brei­den en komt graag in con­tact met scho­len en wel­zijns­or­ga­ni­sa­ties die van beweegprogramma’s ge­bruik wil­len maken. 

Sportdagen en toernooien

Sportdagen en toernooien

Sport­park Does­burg is bij­zon­der ge­schikt voor (open) toer­nooi­en, sport­da­gen en an­de­re eve­ne­men­ten met een sport- of spel­ele­ment. In de eer­ste plaats biedt het sport­park de ge­le­gen­heid om meer­de­re sport- en spel­ac­ti­vi­tei­ten naast el­kaar te la­ten plaats­vin­den. Ver­schil­len­de com­bi­na­ties van bal­spor­ten, an­de­re spor­ten en spel­le­tjes zijn denk­baar. In de twee­de plaats geldt dat het sport­park wel­is­waar ruim is op­ge­zet, maar toch met een blik ge­heel kan wor­den over­zien. De gro­te sport­vel­den, het mi­ni­veld­je en de be­weeg­tuin lig­gen al­le­maal ge­zel­lig dicht bij el­kaar en kun­nen goed wor­den be­diend met de uit­ste­ken­de ge­luids­in­stal­la­tie van het sport­park. In de der­de plaats heeft het sport­park naast al­le sport­ge­rich­te voor­zie­nin­gen ook een mooie, gro­te kan­ti­neruim­te met veel zit­ge­le­gen­heid en een prach­tig zicht naar bui­ten, waar­door een fij­ne sfeer voor ie­der eve­ne­ment ge­waar­borgd is. 

Gymnastiek in de open lucht

Gymnastiek in de open lucht

De doel­stel­ling van Sport­park Does­burg is aan jong en oud een pret­ti­ge om­ge­ving voor sport, be­we­ging en ont­span­ning te bie­den. Met het oog op de­ze doel­stel­ling is op het sport­park on­der meer een zo­ge­he­ten be­weeg­tuin aan­ge­legd. De­ze be­weeg­tuin heeft een uit­ge­breid aan­bod aan toe­stel­len waar­mee op (1) ba­lans, (2) kracht, (3) flexi­bi­li­teit en (4) uit­hou­dings­ver­mo­gen kan wor­den ge­traind. De be­weeg­tuin ligt rus­tig on­der de bo­men en is voor­zien van over­dek­te bank­jes voor een kor­te pau­ze of een ge­zel­lig praat­je. De ge­dach­te ach­ter de be­weeg­tuin is dat de com­bi­na­tie van fris­se bui­ten­lucht en mo­ge­lijk­he­den voor gym­nas­tiek iets kan toe­voe­gen aan de bin­nen­sport in ge­wo­ne sport­scho­len. Fit­ness­groe­pen, hard­loop­groe­pen, fy­si­o­the­ra­peu­ten en an­de­ren die de be­weeg­tuin voor kor­te­re of lan­ge­re ses­sies wil­len ge­brui­ken, wor­den van har­te uit­ge­no­digd con­tact op te nemen.