Contact verhuur: sportparkdoesburg@gmail.com | 06-22169533 | Oranjesingel 22-24, Doesburg

Sociaal en cultureel

Bij Sportpark Doesburg kunnen naast sportactiviteiten ook sociaal-culturele activiteiten worden georganiseerd. De gezelschapsruimte van het sportpark biedt bijvoorbeeld gelegenheid tot het organiseren van vergaderingen en overleggen van besturen of cursussen voor trainers of scheidsrechters. Daarnaast kunnen onderwijsinstellingen en welzijnsorganisaties die van het sportpark gebruikmaken in de gezelschapsruimte bijvoorbeeld ook huiswerkbegeleiding of spelletjesactiviteiten aanbieden.

Sportpark Doesburg wil uiteindelijk een ontmoetingsplaats zijn voor eenieder die zelf van sporten houdt of de sport van anderen graag meebeleeft. De gezelschapsruimte van het sportpark kan daarom ook worden gebruikt voor de sociale of culturele activiteiten van mensen die gewoon graag in een sportieve omgeving verkeren. Omdat Sportpark Doesburg beschikt over een goede horecavoorziening, is het zowel op als rond de sportvelden een feest om op het sportpark te verblijven.

 • Bijeenkomsten van groepen

  Bijeenkomsten van groepen

  De ge­zel­schaps­ruim­te van het sport­park be­schikt over goe­de voor­zie­nin­gen voor beeld en ge­luid. De­ze open en uit­zicht­rij­ke ruim­te is bo­ven­dien ge­mak­ke­lijk ge­schikt te ma­ken voor bij­een­kom­sten van gro­te­re groe­pen, zo­dat bij Sport­park Does­burg zon­der pro­ble­men ver­ga­de­rin­gen of cur­sus­sen kun­nen wor­den gehouden. 

 • Een hapje en een drankje

  Een hapje en een drankje

  Wie net heeft ge­sport of deel­neemt aan een so­ci­a­le of cul­tu­re­le ac­ti­vi­teit, wil iets lek­kers kun­nen eten of drin­ken. De ge­zel­schaps­ruim­te van Sport­park Does­burg heeft ge­luk­kig een leu­ke bar met klei­ne keu­ken­ruim­te. Daar­naast be­vindt zich op het sport­park­ter­rein ook een ca­fe­ta­ria, waar ve­le lek­ke­re snacks kun­nen wor­den verkregen. 

 • Biljarten en spelletjes

  Biljarten en spelletjes

  In de ge­zel­schaps­ruim­te van Sport­park Does­burg staat een mooi bil­jart, dat zo­wel voor een ont­span­nen pot­je als voor ech­te com­pe­ti­tie kan wor­den ge­bruikt. De ge­zel­schaps­ruim­te leent zich ook uit­ste­kend voor kaart­avon­den of an­de­re spel­le­t­jes­avon­den. Op de af­dek­plaat van het bil­jart kan door kin­de­ren mens-er­ger-je-niet wor­den gespeeld.

 • Borrels en feesten

  Borrels en feesten

  Rond­om sport­eve­ne­men­ten en an­de­re ac­ti­vi­tei­ten kun­nen bij Sport­park Does­burg ook leu­ke fees­ten en bor­rels wor­den ge­or­ga­ni­seerd. Bor­rels zijn bij­voor­beeld mo­ge­lijk rond­om wan­del- of fiets­eve­ne­men­ten en fees­ten als af­slui­ting van een sport­dag, een (open) toer­nooi of een groepsbijeenkomst. 

Bijeenkomsten van groepen

Bijeenkomsten van groepen

De ge­zel­schaps­ruim­te van het sport­park be­schikt over goe­de voor­zie­nin­gen voor beeld en ge­luid. De­ze open en uit­zicht­rij­ke ruim­te is bo­ven­dien ge­mak­ke­lijk ge­schikt te ma­ken voor bij­een­kom­sten van gro­te­re groe­pen, zo­dat bij Sport­park Does­burg zon­der pro­ble­men ver­ga­de­rin­gen of cur­sus­sen kun­nen wor­den gehouden. 

Een hapje en een drankje

Een hapje en een drankje

Wie net heeft ge­sport of deel­neemt aan een so­ci­a­le of cul­tu­re­le ac­ti­vi­teit, wil iets lek­kers kun­nen eten of drin­ken. De ge­zel­schaps­ruim­te van Sport­park Does­burg heeft ge­luk­kig een leu­ke bar met klei­ne keu­ken­ruim­te. Daar­naast be­vindt zich op het sport­park­ter­rein ook een ca­fe­ta­ria, waar ve­le lek­ke­re snacks kun­nen wor­den verkregen. 

Biljarten en spelletjes

Biljarten en spelletjes

In de ge­zel­schaps­ruim­te van Sport­park Does­burg staat een mooi bil­jart, dat zo­wel voor een ont­span­nen pot­je als voor ech­te com­pe­ti­tie kan wor­den ge­bruikt. De ge­zel­schaps­ruim­te leent zich ook uit­ste­kend voor kaart­avon­den of an­de­re spel­le­t­jes­avon­den. Op de af­dek­plaat van het bil­jart kan door kin­de­ren mens-er­ger-je-niet wor­den gespeeld.

Borrels en feesten

Borrels en feesten

Rond­om sport­eve­ne­men­ten en an­de­re ac­ti­vi­tei­ten kun­nen bij Sport­park Does­burg ook leu­ke fees­ten en bor­rels wor­den ge­or­ga­ni­seerd. Bor­rels zijn bij­voor­beeld mo­ge­lijk rond­om wan­del- of fiets­eve­ne­men­ten en fees­ten als af­slui­ting van een sport­dag, een (open) toer­nooi of een groepsbijeenkomst.